Mobirise

Informatiebijeenkomst Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld
Datum: maandag 17 december 2018
Tijd: aanvang 19.00 uur
Plaats: ROC Leeuwenborgh, Arendstraat 12 Sittard


Aanwezig namens de gemeente Sittard-Geleen
Kim Schmitz, wethouder Duurzaamheid
Annabelle Pereboom, teammanager Economische Ontwikkeling
Ger Heyman, avondvoorzitter (stadsdeelmanager)
Dennis Fokkinga, adviseur DBV
Rogier Dieteren, directeur Het Groene Net Ontwikkel BV 

easy website builder

Programma

• Welkom door wethouder Schmitz

• Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld (Annabelle Pereboom)

• Belang van duurzame maatregelen (Dennis Fokkinga)

• Het Groene Net (Rogier Dieteren)

• Vragenronde

De verslagen van 17 en 18 december staan in januari op www.sittard-geleen.nl/aardgasvrij

VERSLAG

Welkom

De heer Heyman en wethouder Schmitz heten de aanwezigen welkom. Er zijn vanavond zo’n 130 inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van woningbouwverenigingen aanwezig. Gisteravond was de opkomst ruim 230. Wethouder Schmitz is zeer verheugd over de grote opkomst. Ze legt uit dat de gemeente Sittard-Geleen een subsidie van 4,8 miljoen euro heeft binnengehaald om een gedeelte van de wijk Limbrichterveld aardgasvrij te maken. Ze benadrukt dat niemand kan worden verplicht om van het gas af te gaan. De gemeente wil samen met de inwoners proberen om de overstap van gasgestookte verwarming naar een andere vorm van verwarming soepel te laten verlopen.

Om te voldoen aan het klimaatakkoord moet Nederland in 2050 van het aardgas af zijn en gemeentes moeten daarom plannen maken hoe dit gemeentebreed zal worden aangepakt in overleg met de bewoners. Dit is een grote uitdaging. Omdat het Rijk, de Provincie en gemeentes niet precies weten hoe de energietransitie moet worden aangepakt, zijn subsidies in het leven geroepen. Vandaar de term ‘Proeftuin Limbrichterveld’. De gemeente wil het aardgasvrij maken van de gemeente samen met de bewoners ontdekken en verkennen. In Limbrichterveld ligt al een groot warmtenet, Het Groene Net (HGN), hetgeen de wijk een voorsprong geeft op andere wijken. Er zijn al diverse woningen en complexen aangesloten op HGN. Wethouder Schmitz benadrukt dat de gemeente het belangrijk vindt om de overgang naar aardgasvrij wonen samen aan te gaan met inwoners en ondernemers. Ze hoopt dat de gemeente de betrokkenen een goed aanbod kan doen.

Wethouder Schmitz vraagt de burgers om vooral mee te blijven denken en vragen te blijven stellen. De energietransitie is een proces dat overheid en burgers samen moeten doen. Vragen kunnen worden gesteld via: aardgasvrij@sittard-geleen.nl.

Informatiebijeenkomst Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld | 17.12.2018 2

Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld

Mevrouw Pereboom legt uit dat de gemeente subsidie heeft aangevraagd voor de proeftuin. Ze licht toe dat het een proef is en derhalve geen verplichting. Ze benadrukt dat de gemeente nu nog niet op alle vragen een antwoord zal hebben. Het uitgangspunt van de gemeente is om samen te kijken met ondernemers, inwoners, kantoren, complexen en woningbouwverenigingen hoe deze opgave het beste kan worden uitgevoerd. Zowel koopwoningen als huurwoningen moeten van het gas af. Het Rijk ziet kansen in collectieve voorzieningen van warmwater en verwarming (warmtenetten) omdat hierbij de verwachte verhoging van elektriciteitsvraag minder groot zal zijn. In de wijk Limbrichterveld is dit aanwezig: Het warmtenet van HGN maakt gebruik van de restwarmte van de biomassacentrale en in de toekomst ook van de restwarmte van DSM. De aanwezige restwarmte is voldoende om heel de gemeente Sittard-Geleen te voorzien van warmte en zelfs nog veel meer dan dat.

Plangebied

De subsidie is aangevraagd en toegekend voor Limbrichterveld Noord (zijnde alles ten noorden van de Tunnelstraat. De flats en Lemborgh vallen ook in het subsidiegebied). Zodra de nieuwe tender open is, zal ook voor Limbrichterveld Zuid subsidie worden aangevraagd. Omdat er veel vragen zullen leven bij inwoners en ondernemers over wat er gaat gebeuren en wanneer, is besloten om de gehele wijk (noord en zuid) uit te nodigen. Het is nog niet bekend wanneer de tender voor het indienen van de subsidieaanvraag van Limbrichterveld Zuid open is.

Deelname is niet verplicht

Benadrukt wordt dat eigenaren zelf een besluit nemen over het al dan niet aansluiten op het warmtenet. Eigenaren hebben 3 keuzemogelijkheden:

1. Meedoen aan de collectieve aanpak;

2. Meedoen, maar zelf de overgang organiseren;

3. Niet meedoen en later zelf de woning aardgasvrij maken.

Inwoners worden zo goed mogelijk geïnformeerd over het warmtenet en ontwikkelingen met betrekking tot het aardgasvrij maken.

Varianten / Technische oplossingen

De volgende mogelijkheden om te koken, warmwatervoorziening en verwarming zonder gas zijn:

1. Woning aansluiten op HGN en (mogelijk) isoleren van de woning

2. Woning verwarmen met een warmtepomp en het realiseren van noodzakelijke isolatie

3. Combinatie van isoleren met zonne-energie, warmtepompen en een houtpelletketel

Transitiescan

Een transitiescan helpt bij het maken van een juiste keuze. In de transitiescan wordt per individuele woning onderzocht welke maatregelen het beste bij de woning passen (en onmogelijkheden) en er wordt berekend wat de kosten zijn. De transitiescan is een onderdeel van de toegekende subsidie: Alle woningen in het subsidiegebied kunnen zich aanmelden voor een gratis transitiescan door energiecoach Dubbel Duurzaam. Bewoners kunnen vanaf nu een aanvraag doen voor de transitiescan via: www.dubbel-duurzaam.nl. De scan omvat een totale analyse van de individuele woning. Aan het einde van het scanproces ontvangt men een volledige en onafhankelijke rapportage met mogelijkheden en daarbij behorende kosten ten aanzien van het verduurzamen van de woning. De transitiescan is gratis voor woningen in Limbrichterveld Noord, voor Limbrichterveld Zuid is deze scan (nog) niet gratis. Ook voor de gemeente en HGN zijn de transitiescans belangrijk om een goed totaaloverzicht te krijgen van de interesse in de wijk.

Planning transitie Limbrichterveld Noord

• Transitiescan door Dubbel Duurzaam vanaf februari 2019

• Start isoleren woningen vanaf voorjaar 2019  als uit de scan blijkt dat isolatie noodzakelijk is (en men kiest daarvoor) wordt daarmee in het voorjaar gestart, dit is meegenomen in de subsidie

• Start aanleg warmtenet vanaf winter 2019  verder uitrollen van het warmtenet

• Start ombouw meterkast/kookplaat vanaf medio 2020  geprobeerd wordt zoveel mogelijk samen te doen zodat via gezamenlijke aankoop een lage prijs kan worden bedongen

• Verwijderen van gasleiding vanaf 2021

Informatiebijeenkomst Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld | 17.12.2018 3

Voor Limbrichterveld Zuid is er nog geen subsidie, maar als deze wordt toegekend dan gaat daar een vergelijkbaar traject lopen.

Belang van duurzame maatregelen

De heer Fokkinga van DBV (DrivenByValues) helpt de gemeente Sittard-Geleen met duurzaamheidsprojecten en energieoplossingen. Hij legt uit dat de delving van fossiele brandstoffen eindig is; daarnaast leidt CO2 uitstoot tot klimaatverandering en opwarming van de aarde. In het klimaatakkoord is afgesproken dat alle landen in 2050 CO2-neutraal moeten zijn en in 2030 al voor de helft. Om dit te bereiken, zijn er 5 klimaattafels ingesteld die de basis vormen van het klimaatakkoord waaronder:

Klimaattafel Gebouwde omgeving

• 2 miljoen woningen aardgasvrij voor 2030.  een van de pilots is in Limbrichterveld

• Daling prijs 25-50% door opschaling

• Stijging belasting aardgas, daling belasting stroom waarmee gebruik elektriciteit wordt gestimuleerd en gebruik aardgas wordt ontmoedigd. De verwachting is dat er in te toekomst 3x zoveel gebruik wordt gemaakt van het laagspanningsnetwerk

• Woonlastenneutraal: lening op woning

• Gebiedsgerichte aanpak: gemeenten voeren de regie. Samen met burgers, organisaties en maatschappelijke partijen wordt gekeken naar de beste oplossing. Deze moet betaalbaar zijn, betrouwbaar en gedragen door de maatschappij

Klimaattafel Elektriciteit

• 75% elektriciteit duurzaam. De kolencentrales sluiten voor 2030

• Duurzame stroom 40% goedkoper

• Genereren van 700 windmolens op zee en 500 windmolens op land

• Genereren van 75 miljoen zonnepanelen

• Gemeenten bepalen samen met burgers de strategie. De komende 2 jaar wordt uitgezocht wat een goede mix is tussen het centraal opwekken van energie door zon en wind, maar ook decentraal op grond in dorpen en steden

Klimaattafel mobiliteit

• 1,8 tot 2,8 miljoen elektrische auto's

• Nieuwe auto’s vanaf 2030 emissie loos

• Dekkende laadpaleninfrastructuur voor iedereen

• Continueren fiscaal beleid, voordelen voor schone auto's

Samenvattend betekent de energietransitie:

Afscheid van fossiele brandstoffen zoals steenkolen, aardgas, diesel en benzine. Deze worden vervangen door duurzame alternatieven zoals zonne- en windenergie, maar ook door gebruik van restwarmte. Een en ander zal tot gevolg hebben dat er een stijging ontstaat van de energiebehoefte waardoor er ook aanpassing nodig is van de energie-infrastructuren. Echter, vanwege het gebruik van restwarmte van de industrie in de omgeving van Limbrichterveld, zal de energiebehoefte daar minder stijgen dan in gebieden zonder aanwezig warmtenetwerk.

Het Groene Net (HGN)

De heer Dieteren, directeur van HGN, geeft uitleg. HGN is een bedrijf dat warmteleidingen aanlegt. Dit zijn leidingen in de grond die restwarmte afkomstig van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en Chemelot vervoeren. Met deze restwarmte kunnen ongeveer 300.000 woningen worden verwarmd. De eerste infrastructuur is in 2017 in Limbrichterveld aangelegd. Het water dat in de woningen wordt aangeleverd door HGN heeft een temperatuur van net onder de 100 graden.

HGN wil graag dat de warmteafname pas start op het moment dat de woningen goed geïsoleerd zijn zodat er zo min mogelijk warmte aangevoerd hoeft te worden en de aanvoerpijp daardoor minder dik kan zijn. Daarom is er in deze subsidieaanvraag rekening gehouden met het isoleren van de woningen.

Informatiebijeenkomst Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld | 17.12.2018 4

Indien men besluit om over te stappen naar HGN, dan betekent dit dat de cv-ketel vervangen wordt door een warmtewisselaar (een kastje van ca. 50 cm breed, 20 cm diep en 40 cm hoog) die wordt aangesloten op de leidingen van HGN. De warmtewisselaar voorziet de woning van warmwater voor verwarming en douchen. De warmtewisselaar is en blijft eigendom van HGN, HGN investeert en onderhoudt de warmtewisselaar. Uit de transitiescan zal blijken waar de warmtewisselaar – indien dit de beste optie blijkt - het beste kan worden opgehangen. De transitiescan is gratis.

Besteding subsidie

De subsidie van het Rijk is bestemd voor:

1. Aanleg ondergronds warmtenet HGN

2. Aanpassingen in individuele woningen:

• Aanpassen binnen installatie en isolatie van woningen

• Aanpassen meterkast en elektrische kookplaat

• Transitiescan voor onafhankelijk, deskundig advies

Het grootste deel van de subsidie is bestemd voor aanpassingen in de individuele woningen. Naast het aanleggen van de infrastructuur, is het nodig dat woningen worden geïsoleerd.

Gemeente en HGN zijn ook benieuwd naar de transitiescans van de wijk. Daarmee wordt inzichtelijk welke maatregelen er allemaal nodig zijn en hoe dit in zijn totaliteit het beste kan worden benaderd. De aanwezigen worden met klem opgeroepen om van de gratis transitiescan gebruik te maken.

Naast de aanpassing van de warmtevoorziening, dient ook te worden overgestapt naar een andere manier van koken. Dit betekent vaak ook dat de meterkast aangepast moet worden. Ook deze kosten vallen onder de subsidie.

Nogmaals wordt benadrukt dat de transitiescan geheel gratis is. Deze geeft inzicht in wat er in de woning moet gebeuren om de transitie om van het gas af te komen, te realiseren. Daarnaast geeft de transitiescan een inzicht in het totaalbeeld hetgeen voor de gemeente en HGN belangrijk is. Woningeigenaren nemen op basis van het rapport van de transitiescan zelf een besluit of ze al dan niet willen deelnemen in HGN.

Informatiebijeenkomst Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld | 17.12.2018 5

VRAGENRONDE

Alle vragen worden genotuleerd. Waarschijnlijk hebben de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente vanavond niet op elke vraag een pasklaar antwoord. Sommige vragen worden derhalve later beantwoord.

Wat gaat een gaseenheid bij HGN kosten? Het verhaal is mooi, maar het is natuurlijk leuk om te weten wat het straks gaat kosten. Nu is dat duidelijk, je betaalt per m3 aardgas.

Antwoord HGN: Er komt een gecertificeerde meter op te hangen en de tarieven worden bepaald in de warmtewet. Tarieven moeten gepubliceerd worden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de warmtewet en controleert of de tarieven conform de wet zijn. Afgesproken is, dat burgers niet meer dan in de huidige situatie mogen betalen. Woningen die nu al een nieuwe cv-ketel hebben, zullen het verschil in prijs minder merken dan woningen die nog op een oude ketel stoken, daar zal de prijs in de nieuwe situatie aanzienlijk lager uitpakken. Hoeveel de kostenbesparing zal zijn, is dus afhankelijk van de huidige situatie. Een en ander is ook afhankelijk van de uitkomst van de transitiescan.

Antwoord wethouder: Vaak wordt vergeten, dat bij een eigen cv-ketel ook onderhoud en afschrijving hoort. Dit is anders dan bij HGN.

Aanvulling HGN: Als woningen overstappen op HGN, wordt de cv-ketel weggehaald. De toe- en afvoerleidingen van de cv-ketel worden doorgezaagd en op HGN aangesloten. De warmtewisselaar-kast van HGN vervangt de cv-ketel. De ingebouwde warmtemeter meet het gebruik. De HGN-kast is voor warmwatervoorziening en voor de warmte in de radiatoren of vloerverwarming. Daarnaast zorgt isolatie van de woning ervoor dat er onnodig warmteverlies is. De HGN-kast die in de woning wordt geplaatst, blijft eigendom van HGN. Dat betekent ook dat deze verzekerd is en van onderhoud wordt voorzien; hier zijn voor de eigenaar geen kosten aan verbonden. De rekening voor de burger bestaat uit vastrecht en variabele kosten. In het vastrecht zit onder andere het onderhoud van de kast en de netwerkkosten. De variabele kosten zijn de verbruikskosten van warmte die wordt afgenomen. Het totaalplaatje mag niet duurder zijn dan in de huidige situatie met een gasgestookte (eigen) HR-ketel.

Volgens de warmtewet mag de warmte per kW-uur niet duurder zijn in vergelijking met de gasprijs. Maar de gasprijs wordt juist verhoogd om het gasverbruik te ontmoedigen, op deze manier word je dubbel gestraft.

Antwoord HGN: Dat klopt. De warmtewet dateert uit 2004. Toen was men nog niet bezig met ‘van het gas af’. De koppeling aan de gasprijs is in de nieuwe situatie een vreemde methodiek. Men is bezig met een wijziging van de warmtewet waarin die koppeling wordt losgelaten. Dat gaat op korte termijn veranderen.

Er ontstaat een monopolypositie. Als de koppeling wordt losgelaten, is er geen referentiekader meer. Dan ontbreekt de concurrentie voor een zo laag mogelijk prijsstelling.

Antwoord HGN: Er wordt nu nagedacht over deze ontkoppeling. De referentie zal anders worden, maar hoe is nog niet bekend.

Antwoord avondvoorzitter: Ook de landelijke ontwikkelingen, onder ander met betrekking tot de prijsstelling, zullen via de website worden gepresenteerd. Via de website

www.sittard-geleen.nl/aardgasvrij kunnen de ontwikkelingen worden gevolgd. Vragen kunnen worden gesteld via aardgasvrij@sittard-geleen.nl.

Waarom zijn er vanavond geen alternatieve leveranciers aanwezig? Bijvoorbeeld om uit te leggen wat de mogelijkheden zijn als men kiest om zich niet aan te sluiten op HGN. Welke andere keuzemogelijkheden zijn er?

Antwoord HGN: Uit de transitiescan wordt duidelijk wat de mogelijkheden voor de woning zijn. Het ministerie heeft gezocht naar projecten waarmee ze snel aan de slag kan. In Limbrichterveld is dat het geval, daar HGN er al ligt en de infrastructuur alleen maar hoeft te worden uitgebreid. Er zijn 27 gemeenten die meedoen in de subsidiepot, met allen een andere aanpak. Alle gemeenten kijken samen met burgers naar mogelijke oplossingen. In deze regio is dat HGN.

Informatiebijeenkomst Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld | 17.12.2018 6

In hoeverre is het advies van de transitiescan bindend om in aanmerking te komen voor aansluiting op HGN? Stel uit de scan komen 3 tips om de woning te isoleren, met subsidie. Ook al krijg je subsidie, meestal zijn er toch kosten voor de burger. Stel ik wil met het oog op de kosten maar 1 van de 3 aanbevolen isolatieaanpassingen doen, wat is dan de voorwaarde om mee te doen?

Antwoord wethouder: Dat is een goede vraag waar we nog over moeten nadenken. Duidelijk is wel dat de gemeente de burgers nergens toe gaat dwingen. De gemeente hoopt dat het aanbod zo aantrekkelijk is, dat de burgers denken ‘ik zou wel gek zijn als ik niet mee zou doen’.

Ik heb gehoord dat de subsidie die we krijgen € 2.500,00 zou zijn. Uit de transitiescan komt een aanbeveling om dit of dat te doen. Maar wat kost mij dat als eigenaar? Isoleren, aanpassingen in de meterkast, etc. etc., dat kan ik niet allemaal van de subsidie betalen.

Antwoord wethouder: In de subsidie zit het aanpassen van de binnen installatie en isolatie van de woning voor een normale, gemiddelde woning. Ook het aanpassen van de meterkast en een gemiddelde elektrische kookplaat zit in de subsidie. Maar het belangrijkste van alles is dat ook de onafhankelijke transitiescan in de subsidie is opgenomen. Dat betekent dat er een maatwerkadvies per woning wordt opgesteld. Eigenaren kunnen vervolgens zelf beoordelen of aansluiting bij HGN het meest gunstige is.

Aan de elektriciteit in ons huis hoeft niets meer te gebeuren, dat is al allemaal vernieuwd en er is geïsoleerd. We hebben als enige nog de verwarming en de badkamer op gas. Ik vraag me af hoeveel subsidie ik zal ontvangen.

Antwoord wethouder: Het gaat om maatwerk. Het is goed als er al aanpassingen in de woning zijn gedaan. Uit de transitiescan zal naar voren komen wat voor elke individuele woning de mogelijkheden zijn en wellicht zijn er meerdere opties mogelijk waaraan meerdere prijskaartjes en meerdere subsidiebedragen hangen. Dat wordt inzichtelijk via de transitiescan, daarom is die zo belangrijk.

Ik heb een toelichting en een vraag. De enige alternatieven zijn HGN of een warmtepomp. Als je een warmtepomp neemt, dan betekent dat een heleboel aanpassingen, bovendien is een warmtepomp duur, maar er is wel een BTW-teruggave van toepassing. Het aanbod van de gemeente en HGN is aantrekkelijk. De maandlasten gaan omlaag, de verwarminsketel hoef je niet te onderhouden en te vervangen, de aanpassingen in de woning worden gedeeltelijk gesubsidieerd. De meterkast wordt vervangen. Er zijn kookplaten in alle prijsklassen. Er wordt geïsoleerd. Daar krijgt men subsidies voor. Echter, er is geen mogelijkheid om in de toekomst verschillende leveranciers op het warmtenet te krijgen. Of gaat het mogelijk worden om verschillende leveranciers te krijgen op het HGN-netwerk? Net zoals dat bij telefoonmaatschappijen gaat? Is er in de toekomst één netwerkbeheerder en meerdere energiepartijen mogelijk?

Antwoord HGN: Uw samenvatting is goed verwoord. Er zijn inderdaad 2 alternatieven: 1) elektrisch met warmtepomp (en houtpalletkachel) en 2) het warmtenet. Kiezen tussen leveranciers op HGN is nu nog niet mogelijk, in de toekomst wellicht wel. Het warmtegebeuren staat nog in de kinderschoenen. Maar op dit moment kan nog niet gekozen worden. Het is echter niet zo dat HGN tarieven maar kan vragen wat het wil, daar ACM toezicht houdt op de tarieven via de warmtewet. Bovendien komt er een loskoppeling van de gasprijs in de toekomst. Maar in de toekomst is het misschien mogelijk om restwarmtestroom via open netwerken aan te bieden waarop meer leveranciers werkzaam zijn.

Het gaat nu over Limbrichterveld Noord. Aanvankelijk had ik begrepen dat de subsidie is binnengehaald voor heel Limbrichterveld. Ik begrijp nu dat dit alleen Limbrichterveld Noord is. U gaf aan ook subsidie voor Zuid te gaan aanvragen. Hoe reëel is de kans dat die wordt toegekend? En over welke termijn spreken wij dan? Maken wij nog een kans?

Antwoord wethouder: We starten inderdaad met subsidie voor Limbrichterveld Noord, maar zodra de tender in het Rijk opengaat, wordt ook voor Limbrichterveld Zuid ingeschreven. Het plan ligt al klaar. Via de website www.sittard-geleen.nl/aardgasvrij worden belangstellenden op de hoogte gehouden over het hoe en wanneer. Als er meer bekend is, wordt dat op de website gepubliceerd zodat mogelijke belanghebbenden weten waar ze aan toe zijn.

Komt elke woning voor de transitiescan in aanmerking? Ook als men er zelf niet woont of als de woning verhuurd is?

Antwoord HGN: Elke woning in het projectgebied Limbrichterveld Noord komt in aanmerking, ook als de woning verhuurd is. Woningen die verhuurd zijn, komen ook in aanmerking voor subsidie.

Informatiebijeenkomst Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld | 17.12.2018 7

Aanvulling wethouder: Bewoners die de woning van een woningcorporatie huren, hoeven niets te doen. Alles wordt daar via de woningcorporatie geregeld. Binnen de woningcorporatie hebben bewoners, samen met medebewoners, beslisrecht om ergens wel of niet mee akkoord te gaan. Bewoners die via een woningbouwvereniging huren, hoeven geen energiescan aan te vragen.

Is er subsidie voor het vervangen van het fornuis voor een individuele huurder via de woningbouwvereniging? Of regelt de woningbouwvereniging dat?

Antwoord wethouder: Dit zal in gezamenlijkheid worden gedaan, maar de subsidie geldt ook voor mensen die de woning huren.

Ik heb vorig jaar een gashaard laten inbouwen die via de gasleiding wordt gevoed. Moet die ook helemaal weg of mag ik die gashaard blijven gebruiken? Kan ik de verwarming op HGN aan laten sluiten maar daarnaast de gashaard blijven houden?

Antwoord wethouder: De gemeente gaat niemand verplichten om van het aardgas af te gaan. Aansluiting op HGN en daarnaast de gasaansluiting houden kan.

Op dit moment zit er 4,7 miljoen subsidie in de pot. Is dat het maximale bedrag voor dat gebied? Stel iedereen wil meedoen op HGN? Hoe is de verhouding tussen koop en huurwoningen in dit gebied? Er bevinden zich namelijk veel huurwoningen via woningbouwverenigingen in dit gebied en die slokken veel subsidie op. Dan blijft er minder geld over voor individuele eigenaren. Stel alle woningen doen mee aan energiebesparende maatregelen die meer dan 4,7 miljoen kosten, wat gebeurt er dan?

Antwoord HGN: De gemeente is ervan uitgegaan dat iedereen meedoet in de wijk waarbij er is uitgegaan van gemiddelde woningen, isolatie en glasisolatie. Als er minder mensen meedoen, blijft er subsidiegeld over. De aanvraag is berekend en geaccordeerd op Limbrichterveld Noord. Het kan zijn dat er een bedrag overblijft als blijkt dat maar de helft van de woningen meedoet. Het is nu nog niet te zeggen wat er gebeurt als er geld overblijft.

Aanvulling wethouder: De verhouding huur/koop zal worden opgezocht en het antwoord daarop zal via de website worden gepubliceerd. In Limbrichterveld zijn al veel huurwoningen aangesloten op HGN. De verhouding huur/koop maakte het gebied juist aantrekkelijk voor een subsidie door het Rijk.

Aanvulling avondvoorzitter/wethouder: Niet de woningcorporaties zijn belanghebbenden, maar bewoners. Huurders kunnen zich ook samenpakken en onderhandelen over de prijs. Dat is de collectiviteit die wordt beoogd: Samen staan we sterk en kan er een gunstige collectiviteitsprijs worden bedongen.

Bij isoleren krijgt men misschien ook met de kosten van asbestverwijdering te maken. Dat kost kapitalen. Valt dat ook onder de subsidie?

Antwoord wethouder: Dat is een specifieke vraag dit misschien voor de flats geldt. Mocht er asbest zijn, dan zal dat uit de transitiescan naar voren komen.

De Dempseyflat zal overgaan op HGN. Wat is mijn keuze als huurder dan nog in dit verhaal?

Antwoord vertegenwoordiger Wonen Limburg: Er is met name gekeken naar de complexiteit van het gebouw met een centraal ketelhuis. Huurders hebben nu geen keuze in gasleverancier. Als de Dempseyflat wordt aangesloten op HGN, dan is er ook geen keuze mogelijk voor een andere partij voor warmte.

Stel dat er weinig mensen in een straat meedoen met HGN, komt er dan toch een HGN-leiding in de straat te liggen? En is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een jaar later nog in te stappen?

Antwoord HGN: Nadat de transitiescans zijn uitgevoerd, zal duidelijk worden welke woningen meedoen en welke niet. Er moet een balans zijn tussen investering en afname.

Aanvulling wethouder: Collectiviteit draagt ook bij aan de betaalbaarheid van het project.

Het leek er nu op, dat voor de aanvraag heel Limbrichterveld in aanmerking kwam. Dit blijkt alleen Limbrichterveld Noord te zijn. Het verzoek is om bij volgende informatieverstrekkingen onderscheid te maken in Limbrichterveld Noord en Zuid, want Zuid heeft op dit moment nog geen belang in de subsidiepot.

Antwoord wethouder: U heeft gelijk. We hebben hier vooraf ook al hoofdbrekens over gehad en er is toen toch voor gekozen om iedereen uit te nodigen. Zodra de aanvraag voor subsidie voor Limbrichterveld Zuid kan worden gedaan, zal die worden ingediend. Mocht er relevante informatie voor Limbrichterveld Zuid zijn, dan zullen de bewoners daar via een brief worden geïnformeerd.

Informatiebijeenkomst Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld | 17.12.2018 8

Het gaat nu over wel of niet aansluiten op HGN. Maar wanneer kan ik ervan af? Hoe lang zit ik eraan vast? Stel ik wil later toch een warmtepomp aanschaffen?

Antwoord HGN: HGN gaat met klanten een contract voor bepaalde tijd aan. Ook voor het warmtenet gelden de wettelijke opzegtermijnen. In het contract wordt overeengekomen tot welke datum het contract geldt, daarna kan men opzeggen.

Zijn er nog additionele kosten zoals aansluitbijdragen waar rekening mee moet worden gehouden als men besluit over te stappen op HGN? Worden aansluitkosten verrekend in de warmteprijs? Zo niet, worden deze dan ook betaald uit een subsidiepotje? Mocht iemand later besluiten om toch nog in te stappen, zijn er dan aansluitkosten waar rekening mee gehouden moet worden? Deze informatie kan een intrinsieke motivatie zijn om toch nu al in te stappen.

Antwoord HGN: In de scan zal duidelijk worden wat er nodig is en ook wat de aansluitbijdrage is. Als er in 1 straat maar 1 aansluiting is, dan is dat anders dan dat er meerdere woningen zijn. Maar de aansluitbijdrage zal voor iedereen gelijk zijn. In een volgende bijeenkomst, als duidelijk is hoeveel woningen mee zullen doen in HGN, zullen de kosten, financiering, vastrecht etc. inzichtelijk worden gemaakt.

Kan ik toch al een transitiescan laten uitvoeren, ook al woon ik niet in het subsidiegebied?

Antwoord HGN: De transitiescan voor woningen in Limbrichterveld Noord is gratis. Voor Zuid moet nog worden bekeken hoe daarmee wordt omgegaan.

Afronding

De bijeenkomst wordt beëindigd. Vragen die er nog zijn na vanavond, kunnen worden gesteld via het emailadres: aardgasvrij@sittard-geleen.nl. De aanwezigen worden met klem verzocht om al hun vragen in te sturen, ook als men denkt dat het een simpele vraag betreft.

Wethouder Schmitz dankt voor de inbreng en de aanwezigheid. Ze wijst er nogmaals op dat de gratis transitiescan kan worden aangevraagd via Dubbel Duurzaam: www.dubbel-duurzaam.nl.

Sluiting om 20.30 uur, met dank aan ROC Leeuwenborgh voor het beschikbaar stellen van de zaal.