Antwoorden op vragen van Bewoners door Collectief Limbrichterveld Noord


Sittard 16-1-2019

Geachte Mevr. Schmitz,

Namens een aantal betrokken bewoners van Limbrichterveld Noord verzoek ik U vriendelijk ons schriftelijk Uw antwoorden te doen toekomen op de navolgende items:

1. Sittard-Geleen heeft gevraagd Proeftuin te mogen worden, hetgeen U ons als bewoners middels Uw brief d.d. 2-7-2018 hebt medegedeeld. Daarbij gold als een van de criteria (opnieuw verwoord door Minister Ollongren in haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 1 oktober 2018) dat er betrokkenheid en draagvlak bij burgers en bedrijven zou moeten bestaan om voor proeftuin in aanmerking te komen. Tussen 2 juli en 17 december is er echter geen enkel overleg/uitleg geweest met de betrokken bewoners/huurders in Limbrichterveld Noord. 

Is het college van B&W het met ons eens dat niet is aangetoond dat er in onze wijk/buurt voldoende draagvlak is voor de proeftuinplannen van de gemeente en HGN? En deelt de gemeente onze opvatting dat zolang dat draagvlak er niet is, er geen sprake kan zijn van uitvoering van de proeftuinplannen?

2. Subsidie van het Rijk 120 miljoen voor 27 gemeentes, impliceert nog geen 4 miljoen per gemeente voor de aanleg van het warmtenet en bijdrage aan de kosten van de bewoners voor isolatie etc. U stelde in Uw antwoord op 17 december dat de subsidie primair bedoeld was ten behoeve van de bewoners.

Kunt u nader aangeven wat verstaan moet worden onder de mededeling dat de subsidie primair bedoeld is voor de bewoners?

En op welk subsidiebedrag een bewoner aanspraak kan maken?

3. Wethouder Schmitz verzekerde op 31 oktober 2018 in de bijeenkomst in de Arendstraat en op de bijeenkomsten van 17 en 18 december voor bewoners dat deelname op vrijwillige basis was en niet verplicht is. Wethouder Schmitz heeft tijdens de bijeenkomsten in Leeuwenborgh op 17 en 18 december 2018 aangegeven dat niemand verplicht wordt om op HGN te worden aangesloten. In het raadsvoorstel 'Warmteplannen' (1 feb 2018, zie https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=18589ed3-67c0-45c2-aaeb-9f23bafc3c7a) staat dat aansluitplicht wordt opgelegd (pag 3) en dat er een delegatiebesluit is genomen (pag 4).

Zijn de Raad en het college van B&W van oordeel dat de door de Wethouder toegezegde vrijwilligheid overeind blijft, in tegenspraak tot de aansluitplicht, genoemd in het raadsvoorstel van 1 februari 2018 ?

4. Bestaande aansluitingen qua water, gas, elektra zijn basisvoorzieningen van de gemeente en kunnen niet zomaar opgezegd worden. In de getoonde planning van 17/12 staat opgenomen dat de aardgasaansluiting in 2021 verwijderd wordt ?

Zijn de Raad en B&W met ons van oordeel dat het geplande verwijderen van de bestaande aardgasaansluiting in 2021 haaks staat op de toezegging van Wethouder Schmitz dat deelname vrijwillig is en dat elke bewoner kan besluiten niet mee te doen?

5. Voor de individuele bewoners is het belangrijkste dat er onafhankelijke en volledige informatie wordt gegeven over de mogelijkheden en kosten om gasloos te worden. De betrokken ambtenaar en directeur van HGN ontwikkelmaatschappij geven aan dat men probeert om de mensen middels de transitiescan richting HGN te krijgen. Dit is belangenverstrengeling en niet-objectief. Gasloos behoort niet perse 'aansluiten op HGN' te betekenen. Aansluiting op HGN wordt in de Energieindex verwerkt waarbij een zeer hoog rendement wordt toegerekend. Dat kan gevolgen hebben voor de huur van de bewoners. 

Zijn de Raad en B&W met ons van oordeel dat het aansluiten op HGN de persoonlijke keuzevrijheid van de betrokkene aantast? 

6. Bewoners hebben net zo goed recht op een goed rendement van hun investeringen als bedrijven. Daarom zullen de verschillende mogelijkheden om gasloos te worden ook financieel moeten zijn uitgewerkt (inclusief een mogelijke huurverhoging als gevolg ) op basis van hetzelfde financiële rendement als de genoemde deelnemende bedrijven. Het betekent dat de bewoners bij deelname maandelijks veel minder geld kwijt moeten zijn dan momenteel. Die garantie moet worden gegeven anders kost het de bewoners alleen maar geld.

Zijn de Raad en B&W met ons van oordeel dat de te verwachten kosten voor de eigenaren qua investering en voor de huurders qua huurprijs vóór de daadwerkelijke aanvang van de proeftuin bekend moeten zijn, zodat de bewoners een weloverwogen keuze kunnen maken?’

Collectief Limbrichterveld Noord

 

free website templates