Sittard, 11 februari 2019

Voortgangsrapportage Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord

Fase 1: 1-2-2018 tot 2-7-2018
• Op 1 februari 2018 is in de Raad het onderwerp 'Warmteplannen' aan de orde geweest waarin was opgenomen dat aansluitplicht wordt opgelegd
• Themasessie over HGN op 8 maart 2018 voor de Raad van de Gemeente.
• In de voorwaarden waarop participatie voor de Proeftuin geldt, is opgenomen dat de Gemeente bij de betrokken bewoners de mening peilt t.a.v. hun betrokkenheid om het draagvlak voor de Proef zo breed mogelijk te laten zijn
• Gemeente heeft dit, terwijl het een basisvoorwaarde zou moeten zijn, om welke reden dan ook nagelaten

Fase 2: 2-7-2018 tot 1-2-2019
• Op 2-7-2018 meldt Mevr. K. Schmitz, verantwoordelijke Wethouder, aan de bewoners dat de wijk Limbrichterveld aangemeld is als Proeftuin
• Op 27-9-2018 meldt Mevr. A. Pereboom namens Mevr. Schmitz dat de aanmelding voor de Proeftuin is geaccepteerd en dat de gemeente met de Proef zal starten. Op dit moment is nog niet duidelijk of 1ste en 2e Kamer akkoord zijn met deze landelijke Proeftuin en subsidie.
• Wethouder Schmitz verzekerde op 31 oktober j.l. in de bijeenkomst aangaande Samen Duurzaam in de Arendstraat dat deelname op vrijwillige basis kon plaatsvinden en niet verplicht zou zijn, in tegenstelling tot de uitspraak van 1 februari 2018
• Op 3 december nodigt Mevr. A. Pereboom alle inwoners van Limbrichterveld zeer laattijdig uit voor informatiebijeenkomsten v.w.b. de Proeftuin op 17 en 18 december.
• Op deze bijeenkomsten maakte Wethouder Kim Schmitz (o.a. duurzaamheid) meteen duidelijk dat in het proeftuinproject niemand wordt gedwongen om ‘van het gas af te gaan’. Aansluiting op Het Groene Net gebeurt enkel in goed overleg en met volledige instemming van de bewoner nadat er een gratis transitiescan heeft plaatsgevonden. Er werden tal van vragen gesteld waarop iedereen persoonlijk antwoord zou krijgen. Antwoord werd niet persoonlijk gegeven maar verwoord in de verslagen van de bijeenkomsten van 17 en 18 december, waardoor tal van vragen niet beantwoord werden.
• Tussentijdse email met het verzoek om alsnog te antwoorden werd zijdelings of niet aan voldaan
• Het is tot op dit moment volstrekt onduidelijk tot wie een bewoner zich moet richten bij vragen en wie de centrale aansturing van deze Proeftuin zal gaan verrichten.
• Bewoners, die geen PC hebben, zijn van tussentijdse communicatie via internet uitgesloten en dreigen tussen wal en schip te vallen
• Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat het proeftuinproject zich in eerste instantie beperkt tot het noordelijke deel van het Limbrichterveld (de Tunnelstraat scheidt noord en zuid). Dat wekte bij een deel van de aanwezige bewoners van het zuidelijke deel van de wijk irritatie omdat de gemeente die splitsing nog niet eerder duidelijk had gemaakt. “Ik voel me voor de gek gehouden”, zo liet een inwoner van het zuidelijk deel van de wijk weten. En hij was niet de enige.
• Bestaande aansluitingen qua water, gas, elektra zijn basisvoorzieningen van de gemeente en kunnen niet zomaar opgezegd worden. In de getoonde planning van 17/12 staat opgenomen dat de aardgasaansluiting in 2021 verwijderd wordt ? Het geplande verwijderen van de bestaande aardgasaansluiting in 2021 staat haaks staat op de toezegging van Wethouder Schmitz dat deelname vrijwillig is en dat elke bewoner kan besluiten niet mee te doen en een garantie heeft van blijvende aansluiting op het aardgas.?

Fase 3: 1-2-2019 tot ???
• De bewoners, zowel eigenaren als huurders, die zich hebben aangemeld voor de transitiescan werden benaderd door Dubbel Duurzaam voor een datumafspraak. Participatie en uitkomst aan deze scan wordt maatstafgevend zowel voor de bewoners als voor de gemeente
• Hoeveel % van de bewoners heeft hierop gereageerd?
• De transitiescan zou een inventarisatie inhouden van de toestand van de woning op het gebied van duurzaamheid, waarna Dubbel Duurzaam een advies zou verstrekken aan de bewoner van de geadviseerde actie, de daaraan verbonden prijs en de daarmee samenhangende subsidie van het Rijk.
• Op basis van het totaal van de transitiescans neemt vervolgens de Wethouder/Raad van de gemeente de beslissing over het al dan niet doorgaan van de Proeftuin.
• Hoe worden wij tussentijds geïnformeerd over de voortgang, zowel PC bezitters als niet PC bezitters?
• Heeft u vragen over deze proeftuin, tips of suggesties om de overgang in goede banen te leiden? aardgasvrij@sittard-geleen.nl
• U kunt met vragen ook binnenlopen bij het Sociaal Plein in Buurtcentrum Limbrichterveld, Eisenhowerstraat 724. Dat kan op:
dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
woensdag van 13.00 – 15.00 uur
• Op de website www.sittard-geleen.nl/aardgasvrij vindt u de actuele stand van zaken, nieuwe informatie wordt toegevoegd zodra deze beschikbaar is.
• De betrokken eigenaar/huurder neemt volledig zelfstandig de beslissing met in het achterhoofd het individuele meedenken met de Klimaatdoelen/eigen financiële positie(subsidie) of hij wel/niet wil deelnemen aan de uitvoering van deze Proef
Vragen, die bij deze overweging een rol kunnen spelen:
• Welk deel van de subsidie gaat naar de aanleg van stadsverwarmingsnetwerk Het Groene Net, en welk ( het overgrote ?) deel ervan is bestemd voor het doorvoeren van aanpassingen in de aan te sluiten woningen.
• Is de subsidie ook bedoeld voor de bewoners, die in een later stadium willen deelnemen aan deze proef ?
• Komen de subsidies ook ten goede aan bewoners die de aanpassingen in eigen beheer willen uitvoeren?
• Wanneer start deze Proef, als hij doorgaat, en hoe lang gaat hij duren?
• Voor de beeldvorming ware het wenselijk aangaande de procedure/ervaringen van andere “proefwijken” in Nederland geïnformeerd te worden
• De gemeente heeft tot op heden niet aangegeven welke vriendelijke mogelijkheden zij zal aandragen voor bewoners om eventuele noodzakelijke financieringen draaglijk te maken.
• Zijn de Raad en B&W van oordeel dat de te verwachten kosten voor de eigenaren qua investering en voor de huurders qua huurprijs vóór de daadwerkelijke aanvang van de proeftuin bekend moeten zijn, zodat de bewoners een weloverwogen keuze kunnen maken?
• Huurders hebben van huiseigenaren en/of woningcorporaties weinig tot geen informatie over de Proeftuin ontvangen.

Collectief Limbrichterveld Noord

css templates