Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 18
6130 AA Sittard

Betreft: Schriftelijke vragen artikel 43 R.v.O. betreffende de aardgasvrije proefwijk Limbrichterveld.

Sittard, 26 januari 2019,

Geacht college,
Onlangs heeft het projectteam Aardgasvrije Wijk een aantal vragen van een bezorgde inwoner(s),

beantwoord middels een mail van d.d. 23-01-2019 welke ons onder ogen is gekomen.

De indiener dankt voor de beantwoording en heeft nog een tweetal vragen;

“Onder 1 geeft U geen antwoord op mijn vraag waarom de bewoners niet vooraf geïnformeerd
werden over een mogelijke aanvraag van de gemeente Sittard aangaande de Proeftuin, een
voorwaarde voor het ministerie om subsidie te verstrekken.”

“Hoe worden de bewoners geïnformeerd. Uitsluitend via een website? Bewoners, die geen PC/email  hebben vragen ons waar de verslagen van 17/18 december blijven en degenen die niet aanwezig zijn geweest op 17/18 december om welke reden dan ook, weten van de hele Proeftuin niets af hetgeen een mogelijke participatie en transitiescan ter discussie stelt. Doe s.v.p. een huis aan huis bericht vanuit de gemeente uitgaan, net zoals de uitnodiging voor de 17/18.” 
N.a.v. de beantwoording op de mail d.d. 23-01-2019 en het tweetal bovenstaande vragen die nog  openstaan heeft de SP-fractie nog de volgende vragen; 

01
Uit de beantwoording van vraag 1 en 2, uit de mailwisseling, kan men opmaken dat er in het
verleden eerst de subsidiegelden van het rijk zijn 'binnengehaald' alvorens te kijken of er voor deze proef voldoende draagvlak, in de te kiezen wijk, bestaat. Kan het college dit beamen? 

02
Kan het college aangeven op welke 'gronden' cq argumenten zij vervolgens gekozen heeft voor de  wijk Limbrichterveld (Noord) en welke 'gronden' daarbij doorslaggevend waren? En kan het college aangeven hoe zij tijdens dit traject de inwoners van deze wijk betrokken heeft? 

03
Is het college het met de SP eens dat zij gezien de titel van het coalitieakkoord 'Samen Duurzaam”de inwoners van deze wijk voorafgaand, aan de subsidieaanvraag, had moeten informeren? Zodat voor een ieder duidelijk was / is waaraan de ca. 4 miljoen wordt besteed en welk deel een ieder toekomt.
 
04
Van de ca. 4 miljoen gaat ca. 30% naar “Het Groene Net” oftewel ca. 1.3 miljoen. Kan het college
inzichtelijk maken wat Het Groene Net de inwoner van Sittard-Geleen tot nu toe gekost heeft en wat het nog gaat kosten? Met andere woorden wat is er aanbesteed en wat wordt er voor dat bedrag gerealiseerd. Welke kosten komen daar nog bovenop? Aansluitkosten? Kortingen op de energie rekening van diegene die reeds zijn aangesloten etc etc. 

05
De overgebleven gelden 'gaan' naar de proefwijk? Welk deel van de overgebleven gelden gaan naar de proefwijk? En waar worden deze aan besteed? 

06
Kan het college inzichtelijk maken wat de kosten per woning / aansluiting zijn voor de binnen de
proef gelegen woningen? Denk hierbij aan: afsluitkosten aardgas, aansluiting op Het Groene Net,  opstelplaats verdelers/warmtewisselaar, extra isolatie (glas, vloer, gevel, dak), ventilatie, aanpassen meterkast (elektrisch koken), vastrechtkosten en overige belastingen (bepalen immers grotendeels de energierekening). 

07
De inwoners zouden bovenstaand graag inzichtelijk willen hebben. Zodat zij weten waar ze aan toe zijn. Is het college er mee eens dat hiermee ook de benodigde draagvlak kan worden gecreëerd welke zij nodig heeft om deze proef te laten slagen? 

08
Met betrekking tot punt 05 / 06 zien wij graag een nulpuntmeting voor de proefwijk.
Is deze reeds gemaakt? Waarin oa zou moeten staan wat de huidige energie- en woonlasten zijn. En vervolgens wat toekomstige energie- en woonlasten zullen zijn en hoe die te bereiken zijn. En, niet onbelangrijk, welk deel van de kosten door een ieder worden gedragen. (inwoner / subsidie / gemeente / HGN etc). Oftewel wat gaat het de inwoner van deze wijk kosten en wat krijgt hij / zij daarvoor terug. 

09
Is het college op de hoogte van de term “klimaatrechtvaardigheid” ? Waarin oa gesteld wordt dat de vervuiler betaald. Is het college het met de SP eens dat de vervuiler moet betalen? 

10
Kan het college aangeven hoe zij dit met Het Groene Net gaat vereenzelvigen? Dit omdat de warmte van Het Groene Net oa afkomstig is van een van de grootste 'vervuilers' van Nederland. 

11
De individuele keuzevrijheid van onze inwoners m.b.t. energieleveranciers wordt met de keuze van  Het Groene Net geslecht. Immers een collectief warmtesysteem zal goedkoper zijn dan een 
individueel warmtesysteem. Met andere woorden de inwoner wordt afhankelijk van de grillen van  een monopolist. Een monopolist waarvan gedeputeerde dhr. Koopmans onlangs nog zei, irt CO2- belasting, dat de eventuele gevolgen zouden leiden tot een tweede mijnsluiting. Wat vind het college van deze afhankelijkheid? En hoe gaat zij de individuele keuzevrijheid borgen? 

12
In het verleden is gesteld dat de kosten van de levering van warmte van Het Groene Net gebasseerd  zijn op een reguliere gasrekening minus een korting ivm het ontbreken van individuele keuzevrijheid. 
Gelieve inzichtelijk te maken hoe de rekening van Het Groene Net is opgebouwd, waarop deze is
gebasseerd en waarop deze in de toekomst wordt gebasseerd? (Transport, levering, huur,
belastingen etc) Immers het gas verdwijnt uit de wijk. Wie bepaalt dan wat de te leveren warmte
kost? En waarop wordt deze gebasseerd? Kan het college aangeven hoe de CO2-uitstoot zich daartoe  verhoudt. 

13
Welke afspraken zijn er gemaakt, naar de toekomst, m.b.t. de CO2-uitstoot van Chemelot i.r.t. Het Groene Net. Gaan de inwoners van Sittard-Geleen straks bijdragen aan de CO2-uitstoot van dit terrein? Gaan de inwoners van Sittard-Geleen als ware de vervuiler betalen i.p.v dat de vervuiler gaat betalen? 

14
Klimaatrechtvaardigheid geeft tevens aan de 'sterkste schouders de zwaarste lasten dragen'. Kan het college deze opvatting delen? Kan het college aangeven hoe zij dit binnen de proefwijk ten uitvoer wil brengen en hoe zij dit binnen de gehele gemeente wenst uit te voeren. Met andere woorden hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat de kosten evenredig verdeeld worden? 

Graag zien wij de beantwoording van onze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. 

Namens de fractie van de SP,
Tom Baars,


how to make a site