portfolio website templates

Proeftuin Gasvrij Limbrichterveld is van start gegaan

16 februari 2020 

Hieronder leest U belangrijke informatie!! 
Dit gaat alle bewoners van onze wijk Limbrichterveld aan!

Sittard, 16 februari 2020

Beste bewoners,

Het vervolg van de proeftuin is begonnen: HGN gaat bij de deelnemers in meer detail de situatie beoordelen en DubbelDuurzaam gaat beginnen met de selectie van bedrijven voor de (gesubsidieerde) isolatie. Beide trajecten gaan uiteindelijk leiden tot een offerte, u moet dan definitief gaan kiezen.

Wij beginnen met het belangrijkste:

Plaats geen enkele handtekening voordat U alle consequenties kunt overzien!! Ook geen mondeling akkoord!

Wij hopen u te kunnen adviseren, voordat u gaat tekenen over technische, juridische en praktische punten. Wij krijgen nog inzage in het contract met de huidige klanten van HGN. Onze positie als proeftuin is echter een andere dan bij nieuwbouw. Bovendien kunnen wij ons voorstellen dat er in die fase ruimte kan zijn voor onderhandelen over de te sluiten deal. Te denken valt aan:

Collectief: de hoogte van de aansluitvergoeding en de afsluitkosten voor het gas / overige kosten zoals kookplaat, pannenset etc. / contractvoorwaarden zoals contractduur, opzegtermijn, opzegvergoeding / garanties voor gelimiteerde stijging van de leveringstarieven. Houd vast aan het uitgangspunt: woonlastenneutraal.

Individueel: waar wordt de afleverset geplaatst / hoe lopen de leidingen; door het huis of buiten langs de gevel / aanpassing van de cv-installatie / welke kamerthermostaat / herstelwerk binnen en buten / tuin

U hebt allen de brief ontvangen van de Gemeente d.d. 29 januari 2020, behandeld door Rob van Kaldekercken, waarin hij de (tijds-)planning voor 2020 aangeeft.

In deze brief is sprake van een “Subsidieverordening voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld”. Wordt voor deze verordening de procedure 3.4 Awb gevolgd, met inspraakronde? Is er wel overleg geweest met de Gemeenteraad? Met BZK? Is er anderszins ruimte voor inspraak, een zienswijze op of bezwaar en beroep tegen deze verordening? Deze verordening is cruciaal voor ons als bewoners!

U hebt allen reeds een voorlopige keuze gemaakt en wel of niet doorgegeven voor optie 1, 2 of 3. Of misschien hebt u nog geen keuze gemaakt.

Wethouder Kim Schmitz heeft aangegeven dat zij selectief eigenaren uit optie 1 en 2 persoonlijk bezocht heeft of nog wil bezoeken. Ook u kunt benaderd worden.

Op maandag 10 januari heeft zowel de NOS (in het Journaal van 20 uur) als L1 (op de website, niet in de TV-uitzending, voor zover ons bekend) aandacht besteed aan de stand van zaken met de proeftuin. Ons lid Rob Vroegop is geïnterviewd en ook een bewoonster van Hoogveld. Zie:

https://www.1limburg.nl/nog-geen-ideale-manier-gevonden-om-aardgasvrij-te-worden

Dankzij deze publiciteit zijn wij in contact gekomen met een bewonersoverleg in Hengelo. Er zijn veel overeenkomsten met hun proeftuin. Ook daar zijn de hoge kosten voor de woningbezitters onoverkomelijk. Wij hebben afgesproken dat we elkaar op de hoogte houden en zo veel mogelijk samenwerken.

De laatste maanden, vooral sinds medio december, zijn er veel ontwikkelingen geweest op landelijk niveau. In kabinetsbrieven aan de Tweede Kamer zijn o.a. de uitwerking van het Klimaatakkoord gebouwde omgeving, het wetstraject “Warmtewet 2” en een evaluatie van de proeftuinen (kamerbrief “Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken”) behandeld. Zo is bijv. in de week van 10 januari een debat in de Tweede Kamer gewijd aan de evaluatie van de 27 proefwijken. U hebt daar niets over gehoord in de media? Wij ook niet. Ook de gemeente laat na ons ook maar een snipper aan informatie te geven. Wij gaan daar nog achteraan. Maar wij lazen wel een column van Martin Sommer in de Volkskrant, zie bijlage.

Henk van Hoof heeft zich intussen ook verdiept in de huidige warmteplannen van onze gemeente, een voor Sittard en een voor Geleen. Limbrichterveld Noord en een deel van LV Zuid valt binnen het aangewezen gebied. Dit betekent dat bij nieuwbouw en (grootschalige) renovatie aansluiting op HGN praktisch gesproken verplicht is. Weliswaar mag in het kader van het bouwbesluit een alternatief worden aangevraagd, maar de eisen zijn zo streng dat het vrijwel onmogelijk gemaakt wordt. Zo mag een alternatief niet meer CO2 produceren, maar van de BES wordt de CO2 op nul gezet (u weet dat dit onzin is). Een warmtepomp moet rekenen met de CO2-uitstoot van de nog in bedrijf zijnde kolencentrales, ook al ligt je dak vol met zonnepanelen.

Verder is er in dit warmteplan sprake van het ook zo veel mogelijk aansluiten van bestaande bebouwing, met name huurwoningen. Een tweede reden waarom dit belangrijk voor ons kan worden is dat het een blauwdruk kan zijn voor de in 2021 (of zelfs eerder) op te stellen transitievisie warmte. Het blijkt dat dit hele plan slecht opgezet is met een foute procedure en nauwelijks door de Raad bekeken. Henk is hierover in gesprek met o.a. het CDA, dat positief reageert.

Intussen zijn de tarieven per 1/1/2020 gewijzigd, van HGN, maar ook van gas, door hogere energiebelasting en vaak ook afhankelijk van uw energiecontract. Wij hebben daarom alles opnieuw doorgerekend en komen nu tot de volgende schatting, weer berekend voor een redelijk goed geïsoleerd huis en een gemiddeld verbruik van 1200 m3 aardgas. Zie de bijlage onderaan voor details of als u zelf wil rekenen.

Nieuwe tarieven per 2020

HGN kost u over 2020 € 1416. Voor gas betaalt u, als u nu een nieuw contract voor 1 jaar zou afsluiten (goedkoop, welkomstkorting € 100, prijzen wisselen voortdurend), ca. € 1318. Als u niet de moeite neemt een scherp contract te zoeken is het nieuwe HGN tarief vrijwel gelijk aan verwarmen met aardgas. Over 2019 waren de bedragen respectievelijk € 1508 en € 1254. Hoe kan dat? Voor gas zit het verschil vooral in de 4 cent extra belasting (€ 48). Het grootste verschil zit bij HGN. De ACM maximum tarieven zijn verlaagd maar bovendien is de korting die HGN geeft op dit maximum gestegen naar ca. 10,5 %. Wij plaatsen de volgende kanttekeningen:

• De bestaande klanten hebben jarenlang te veel betaald? Daar lijkt het op.

• U hebt geen enkele garantie dat die korting op het ACM maximum blijvend is.

• In de plannen voor de Warmtewet 2 wil men overschakelen van koppeling aan de aardgasprijs (NMDA, Niet Meer Dan Anders=aardgas) naar tarieven op basis van reële kosten voor het warmtebedrijf, en wel voor elk warmtenet verschillend. De tarieven moeten alle investeringen, ook in verduurzaming, afdekken en een “redelijk rendement” garanderen. Veel warmtebedrijven hebben nu al moeite om rond te komen, dus de tarieven kunnen ook hoger worden. Daar is nog niets met enige zekerheid over te zeggen.

• Is dit een lokkertje om nieuwe klanten te werven en daarna gaan de prijzen weer omhoog? Zou kunnen, maar de huidige klanten, ook van het grote warmtebedrijf EnNatuurlijk, krijgen dezelfde korting. Wel kan een overweging voor hun zijn dat er op korte termijn veel extra klanten gemaakt kunnen worden.

• Denk eraan dat in de gasprijs een post van € 110/jaar zit voor afschrijving ketel. Als u een jonge hr-ketel hebt kunt u dat bedrag wel schrappen. U kunt ook voor de vergelijking de huidige restwaarde van uw ketel optellen bij de investering die u moet doen voor HGN omdat u de ketel vervroegd moet afschrijven. Eerder is op basis van ACM tarieven een gemiddelde waarde voor de vervroegde afschrijving vastgesteld van € 1375. Het projectteam weigert vooralsnog dit te subsidiëren.

• Bij overgaan op HGN gaat u ook meer betalen aan uw elektra rekening, om 2 redenen: u krijgt minder korting als u niet ook gas afneemt en uw verbruik stijgt als u elektrisch gaat koken. Totaal is moeilijk te schatten; zal niet meer zijn dan € 100.

• U zou natuurlijk ook graag uw investering van minimaal € 3500 terugverdienen door lagere energielasten. Dat zal ook met lagere tarieven niet gauw lukken.

Aandachtspunten

Aan de hand van de laatste ons bekende informaties schetsen wij kort de zaken die zich zouden kunnen voordoen bij elk van de drie opties:

Optie 1: U doet niet mee

• Herhaaldelijk hebben wij de gemeente gevraagd naar hun plannen. Wij krijgen daarop geen antwoord. Wel komen 4 zaken naar voren uit de landelijke plannen:

1. Uiterlijk eind 2021 zal de gemeente in een “Transitievisie Warmte” moeten aangeven welke wijken nog voor 2030 aan de beurt zijn om “van het gas” te gaan en hoe. Het ligt voor de hand dat Limbrichterveld dan de klos is en dat we met HGN gedwongen winkelnering krijgen. Daarna volgt nog een uitvoeringsplan en verankering in een omgevingsplan op grond van de Omgevingswet. Dit moet allemaal nog in wetgeving verankerd worden.

2. Het kabinet wil voorlopig nog geen dwang toepassen, maar er zijn politieke partijen die hier wel voor zijn; lees de column van Martin Sommer!

3. In het kader van de proeftuinen is al gesproken over inzet van de Crisis- en Herstelwet om dwarsliggers te dwingen. Dit lijkt niet erg waarschijnlijk (draconisch en politieke zelfmoord) en bovendien is het geopperd voor de combinatie van “slechts enkele woningen” en de noodzaak van “op korte termijn te vervangen gasnet”. Dat laatste is bij ons al gebeurd, dus dit speelt hier gelukkig niet.

4. Landelijk is er wel degelijk een doelstelling om ook bij een transitie in het kader van het wijkgerichte traject onder regie van de gemeente (dus na de proeftuin) onder het motto “haalbaar en betaalbaar” bewoners financieel te ondersteunen. De gemeente zwijgt hierover in alle talen. Concreet heeft u natuurlijk de volgende vragen:

• Wanneer U na afloop van de proeftuin, wanneer HGN is aangesloten bij de deelnemers van optie 2, om welke reden dan ook U alsnog wenst aan te sluiten, wat zijn dan de aansluitkosten en het tarief dat HGN hanteert ?

• Welke procedure en subsidiemogelijkheid wordt er gehanteerd mocht de gemeente ooit beslissen dat per wijk het aardgasvrije wonen met de door hen gekozen (alternatieve) warmtevoorzieningen verplicht wordt?

Optie 2: U heeft aangegeven dat U voorlopig mee wenst te doen en de persoonlijke transitie wenst.

• Er moet een geactualiseerd transitiescan rapport komen waar alle fouten gecorrigeerd zijn en waarin de energiebesparing door isolatie in rekening is gebracht en waarin een reëel kostenplaatje is opgenomen.

• Wij zijn nog steeds van mening dat er een vergoeding moet komen voor het vervroegd afschrijven van de ketel (gemiddeld € 1375) en dat bewoners die al geïsoleerd hebben gecompenseerd moeten worden, hetzij in de aansluitkosten, hetzij in andere isolatiemaatregelen.

• Advies: als u op een inloopmiddag afspraken maakt met het projectteam of toezeggingen krijgt: leg dit vast per brief en/of e-mail.

• De inpandige- en uitpandige kosten en rompslomp van de aanleg door HGN; denk aan breekwerk/aanleg afleverset/herstel tuin of pad etc.

• Wij hebben begrepen dat er een afleverset geplaatst gaat worden met een aparte warmtewisselaar voor de cv. Dit heeft veel gevolgen, waar u goed op moet letten. Leidt dit tot een hogere huurprijs voor de afleverset? Er zal een nieuwe circulatiepomp in uw cv-installatie geïnstalleerd moeten worden, wellicht ook een expansievat. Wie gaat dat betalen en wie gaat dat onderhouden?

• Is de HGN warmtemeter ook door de bewoner af te lezen? Bekend probleem!

• Is de maximale watertemperatuur (door de bewoner zelf?) in te stellen?

• Is het mogelijk de CV proportioneel te regelen, liefst in combinatie met een intelligente thermostaat?

• Het contract dat HGN met U wil sluiten: voor welke termijn en welke indexatie?

• U dient te ontvangen na afloop van deze transitie een aanbod op maat van HGN waarin alle details gespecificeerd zijn.

• Bestaat er een update transitiescan van dit moment en de toekomst?

• De duur en overlast welke deze aanpassing met zich meebrengt?

• Welke kosten zijn voor rekening van HGN/woningeigenaar (o.a. tuin)?

• Wat zijn de kosten van het contract dat HGN U aanbiedt en zijn die met Uw huidige leverancier budgetneutraal ?

• Wilt U voor subsidies in aanmerking komen dan is deelname HGN daarvoor een voorwaarde

• Subsidies dienen echter individueel aangevraagd te worden

• Is er bij de offerte voor HR++ glas voldoende aandacht of de kozijnen wel geschikt zijn? Meerkosten voor aanpassingen of vernieuwing kozijnen?

• Is er voldoende aandacht voor medische aspecten, denk aan storing inductiekookplaat op pacemakers?

• Is de voorgestelde subsidie per onderdeel (ramen, spouwmuurisolatie en inductieplaat) te verkrijgen of kan door besparing per onderdeel het resterende bedrag voor andere isolatiemaatregelen benut worden?

• U beslist zelf welke gecertificeerde leverancier U wenst voor de diverse onderdelen

• Er komt een klankbordgroep, waarin CLVN ook participeert, waarin iedere partij zijn eigen gecertificeerde leveranciers voorstelt

• Zijn de kosten voor mogelijke plaatsing nieuwe kozijnen voor dubbel glas subsidiabel? Relatie plaatsing kozijnen met parelvulling spouwmuur.

• In hoeverre zijn de reeds geplaatste kozijnen en realisatie spouwmuurisolatie nog subsidiabel ?

Optie 3: Warmtepomp

In hoeverre zijn de reeds geplaatste warmtepomp, kozijnen en realisatie spouwmuurisolatie hier nog subsidiabel ? Evenals dak- en vloerisolatie. Omdat optie 3 maar door 1 bewoner gekozen is geven wij hieraan vooralsnog weinig aandacht.

Algemeen

Het zou toe te juichen zijn dat de gemeente een pas op de plaats maakt en de realisatie van HGN uitstelt tot de evaluaties van de 27 proefgemeentes binnen zijn en wij van elkaar kunnen leren. Temeer daar er tal van andere vormen van warmteregelingen bestaan die in deze proeftuin niet meegewogen zijn. Er is al een tussen-evaluatie geweest waarover wij niet geïnformeerd zijn.

CLVN

Bijlage: Column Martin Sommer, Volkskrant 15 feb 2020, apart document

 Details kostenberekening, zie onderstaand

 Prijspeiling Consumentenbond d.d. 30 januari, 1200 m3 gas, Essent

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bijlage: Kostenvergelijking HGN met cv-ketel op aardgas

Algemeen

Ik ga uit van een redelijk goed geïsoleerde woning, dit is ook van belang voor het rendement van een hr-ketel, dat daalt naarmate het cv-water heter moet zijn. Ik kom zo op een gemiddeld jaarverbruik van 1200 m3 aardgas en rendement 97% op onderwaarde.

NB ACM rekent met bovenwaarde; bw=ow*1,111

Mijn 97% is (begin 2019, ik gebruik o.a. studies van TNO) afgeleid van 100% voor cv en 85% voor tapwater, met tapwater 20% van de warmtevraag. Reken je het huidige ACM rendement (87,0133%) om naar onderwaarde dan kom je op 96,69%, vrijwel identiek. Over 2019 zat de ACM nog helemaal fout en ook nu is hun waarde nog te laag omdat ze uitgaan van gemiddelden. Ook mijn waarde is te laag, maar ik reken graag conservatief, dan kan men mij hierop niet onderuit halen.

Met de standaard energie inhoud van Groningen gas (0,03165 GJ/m3) kom ik zo op 1/(0,97*0,03165) = 32,57 m3/GJ. (ACM: 32,677)

Verder reken ik, wederom conservatief, met cv ketel kosten van € 140 voor (all-in) onderhoud en € 110 voor afschrijving, totaal € 250/jaar.

ACM rekent geloof ik met € 330 (2019) en € 372 (2020) per jaar. Veel te hoog.

Ik corrigeer hieronder niet voor het gedeelte “koken” omdat dit een geringe bijdrage is en omdat ook het projectteam (DubbelDuurzaam) in de transitiescans (die sowieso fout zijn) dit niet gedaan heeft. De invloed op een kostenvergelijking is zeer gering. De kengetallen van MilieuCentraal zijn voor een kookplaat 37 m3 gas (=€ 28,75) respectievelijk 175 kWh (=€ 38,01). Met HGN kost koken u dan € 9,26 meer.

Mijn prijspeiling is van 30 januari 2020, zie bijlage. Energieprijzen zijn dagkoersen, ik gebruik de energievergelijker van de Consumentenbond, het gaat dus om een ruwe schatting. Ik rond niet af, zodat u het kunt narekenen. NB Als u een prijsvergelijking uitvoert voor alleen gas zult u merken dat u duurder uit bent. Dat komt omdat leveranciers meer korting geven als u beide producten afneemt. Om dezelfde reden zullen degenen die voor optie 2 gaan straks duurder uit zijn voor hun (alleen) stroom!

Om het totaalbedrag van € 1384,23 (bijlage) te splitsen in een deel Stroom en een deel Gas moeten de netbeheerkosten (stroom € 232,33 en gas € 175,56) nog in rekening worden gebracht en ook de korting op de energiebelasting à € 527,17. De € 200 welkomstkorting moet u splitsen in 2 x € 100. Resultaat is dan € 316,57 voor de (1500+1500) kWh stroom en €1067,66 voor het gas. Dan nog € 250 optellen voor de cv-ketel.

Nu denkt u: wat is die stroom goedkoop! Dat klopt, maar dat komt omdat de korting op de energiebelasting, die voor iedereen gelijk is, verrekend wordt met alleen de stroomrekening. Eigenlijk zou de helft daarvan aan het gas moeten worden toegerekend, maar die vlieger gaat niet op: wie geen gas gebruikt krijgt toch de volle mep korting. Ook een, voor de meesten verborgen, truc om gasgebruik te ontmoedigen! Erger nog: als u alleen gas zou gebruiken krijgt u nul korting. Gas is kunstmatig veel en veel te duur gemaakt en stroom spotgoedkoop. Met de zgn. “schuif” (gas nòg duurder en stroom nòg goedkoper) wordt dit nog erger. Iedere deskundige kan u uitleggen dat dit een waanzinnig beleid is, maar in Den Haag “loopt de keizer zonder kleren”, zoals Martin Sommer, zie bijlage, terecht opmerkt.

Als u het voor elkaar krijgt om bovenstaande berekening te reproduceren, dan kunt u vast ook wel een eigen berekening maken voor uw eigen gasverbruik en uw eigen energieleverancier! Maar eenvoudiger is het om het verschil in gasverbruik te vermenigvuldigen met 0,7769 €/m3 of uw eigen tarief.

Bijv. voor 1600 m3 wordt het € 1317,66 + 400 * 0,7769 = € 1628,42 / HGN: € 1711,01

Uitgewerkt:

Kostenplaatje 2019, prijspeil september 2019

HGN = EnNatuurlijk: € 525,83 (vast) + 26,65 (€/GJ) *1200/32,57=€ 1508

Gas gemiddeld: € 230 (vastrecht) + 250 (ketel) + 0,75 (€/m3) * 1200 = € 1380

Gas scherp tarief: € 200 (vastrecht) + 250 (ketel) + 0,67 (€/m3) * 1200 = € 1254.

Kostenplaatje 2020, prijspeil 30 januari 2020:

HGN nieuw tarief: € 532,50 (vast) + 23,99 (€/GJ) *1200/32,57 = € 1416,38

gas (scherp) €235,38 (vastrecht) + 250 + 0,7769 * 1200 - € 100 (korting) = € 1317,66.

In dat scherpe tarief zit € 100 korting. Zonder dat kom je dus met EnNatuurlijk op vrijwel dezelfde jaarlijkse energiekosten als met gas.

HGN is behoorlijk veel (€ 92) goedkoper geworden en gas (vooral door de 4 cent hogere heffing = € 48 voor 1200 m3) € 64 duurder.

Dat laatste was verwacht, het eerste verbaast mij zeer. Je zou misschien denken, dat is een lokkertje om nieuwe klanten te paaien, maar EnNatuurlijk geeft dezelfde korting aan al haar bestaande klanten. Voor 1200 m3 gas is de korting (totale jaarbedrag) op het ACM tarief 10,48%. Voor 1000 m3 is de korting 10,76 %, in de brief van de gemeente afgerond op 11 %. Dat klopt dus.

Ik merk nog op dat deze korting geen enkele garantie geeft voor de toekomst. Klanten blijven afhankelijk van de consumentenbescherming door de ACM.

Henk van Hoof