website builder

Bericht van Vista College: 

Beste buurtbewoner,

 zoals gemeld op de informatieavond van 26 november wordt ons gebouw aan de Arendstraat in Sittard in 2020 en 2021 ingrijpend verbouwd. Ter voorbereiding op de renovatie beginnen we op maandag 16 maart met de gedeeltelijke sloop van oude bouwdelen; het betreft de bouwdelen die grenzen aan de Valkstraat.

 De start van de werkzaamheden betekent o.m. dat de grindparkeerplaats die grenst aan de Valkstraat ingericht zal worden als bouwplaats. De in- en uitgang voor het vrachtverkeer sluit aan op deze bouwplaats. De gehele bouwplaats wordt uit oogpunt van veiligheid overigens volledig afgezet en wordt dus verboden terrein voor onbevoegden.

 Wat de uitvoering van de sloopwerkzaamheden betreft zal als eerste het verwijderen van asbest opgepakt worden. Dit gebeurt door een erkend bedrijf dat hiervoor formeel gecertificeerd is. Aangezien de verwijdering van de asbest plaatsvindt conform de huidige wet- en regelgeving, kan het zijn dat u daarom mannen met witte pakken in of nabij ons gebouw ziet. Vervolgens zal de overige binnenzijde van de bouwdelen ontmanteld worden; u kunt hierbij denken aan plafonds, deuren, elektra etc. In een latere fase zullen pas de bouwdelen zelf gesloopt worden. De afronding van de totale sloopwerkzaamheden is voorzien voor eind mei 2020.

 Eén van de wensen van de buurtbewoners m.b.t de sloop was dat het vergruizen plaatsvindt op het bouwterrein zelf. Aan deze wens kunnen we helaas niet voldoen, omdat dit wettelijk verboden is: het vergruizen zou dan plaatsvinden op een te korte afstand van een woonwijk.

 Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben tijdens de sloop- of verbouwingswerkzaamheden, laat het ons weten. U kunt hiervoor contact opnemen met Hub Smeets: tel. 06 – 52386037 of via de mail:

h.smeets@vistacollege.nl. We willen graag met u meedenken om de overlast tot een minimum te beperken.

 We hopen u voor dit moment hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 Met vriendelijke groeten,

 Leo Kleijnen,

Stafhoofd Vastgoed


Rattenplaag in LimbrichterveldBeste Buurtbewoners,

In onze wijk is momenteel overlast van ratten. De gemeente Sittard-Geleen heeft actie ondernomen ter bestrijding van de ratten. Men is bezig te lokaliseren waar de ratten zich ophouden cq nestelen. Er worden lekkages in riolen gedicht en kleppen van straatkolken vervangen. Ook worden de ratten met vergif gevoerd. De aanwezigheid van ratten geeft veel overlast en kan een gevaar zijn voor de volksgezondheid.

Om de ratten afdoende te bestrijden is de hulp van de buurtbewoners nodig.

Deze hulp kan bestaan uit:
Zet geen drinkwater voor vogels in uw tuin of op uw balkon.
Voer geen vogels.
Laat geen vuilnis zakken in uw tuin liggen.
Gooi geen voedingsresten in groenvoorzieningen zoals bv het klokkenhuis van een appel en zeker geen etensresten.
Zorg er voor dat de ratten geen nesten kunnen bouwen in uw tuin.

Meld via 14046 of via de buiten beter app als u ratten ziet lopen.

Met vriendelijke groet, 

Wijkplatform Limbrichterveld,

Ger Brouwers, voorzitter
Jacques Stienen, Secretaris


Mobirise

© Copyright 2017 wijkplatform Limbrichterveld - All Rights Reserved - created by AdB